یک دعا برای شما!

یک دعا برای شما!

تبریک!!! حضرت عیسی خود می گوید: اکنون لذت و شادی بزرگ در آسمان برای جشن بهترین انتخاب زندگی شما وجود دارد [1]. همچنین کتاب مقدس گفته است بااین انتخاب شما به فرزندی خداوند در آمده اید [2].آیا عالی نیست؟

شما می دونید که با تصمیمی که گرفتید، یک میسحی دیگر شروع به دعا برای شما خواهد کرد! برای راسخ بودن خود دعا کنید، از خداوند بخواهید که در ادامه زندگی شما را کمک و راهنمایی کند.نماز بسیار مهم و قدرتمند است [3] و خداوند به هر نمازگزار گوش فرا می دهد.

ما برای شما دعا خواهیم کرد: باشد که خداوند ایمان شما را قدرت ببخشد و به شما کمک کند تا در نزدکی او رشد کنید. باشد که خداوند شما را برای ایمان بی ریا و عمیق رحمت کند، به او اعتماد کنید بدون توجه به اینکه شرایط چه هستند: در زمان های خوشی و سختی. خداوند شما را در زندگیتان رحمت می کند.

خبر خوب این هست که دعا و نماز برای انتخاب حضرت عیسی، تنها گام اول از یک زندگی هیجان انگیز جدید است. بهترین ها هنوز در حال آمدن هستند! بیایید بیشتر در موردش مطالعه کنیم

 ادامه: یک زندگی جدید

[1]

«به همين صورت، با توبه يک گناهكار گمراه و بازگشت او به سوی خدا، در آسمان شادی بيشتری رخ می‌دهد تا برای نود و نه نفر ديگر كه گمراه و سرگردان نشده‌اند.
لوقا 15:7 PCB

به همين‌سان، فرشتگان خدا شادی می‌كنند از اينكه يک گناهكار توبه كند و به سوی خدا بازگردد.»
لوقا 15:10 PCB

[2]

چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايی كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، و همهٔ بركات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم. خدا از زمانهای بسيار دور، حتی پيش از آنكه جهان را بيافريند، ما را برگزيد تا در اثر آن فداكاری كه مسيح در راه ما كرد، از آن او گرديم. خدا از همان زمان، اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد به طوری كه حتی يک لكه نيز در ما يافت نشود، تا وقتی در حضور او حاضر می‌شويم، سراپا مديون محبت او باشيم. نقشهٔ غيرقابل تغيير خدا همواره اين بوده است كه ما را در خانوادهٔ الهی خود به فرزندی بپذيرد؛ و برای اين منظور، عيسی مسيح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا كند. علت اين تصميم فقط اين بود كه خدا اراده كرده بود اين لطف را در حق ما بكند! پس خدا را ستايش می‌كنيم كه تا اين حد ما را دوست داشته و تا اين اندازه در حق ما لطف كرده است، آن هم فقط به خاطر اينكه متعلق به فرزند عزيز او مسيح هستيم. لطف و فيض خدا نسبت به ما به قدری زياد بود كه حتی حاضر شد به قيمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد،
افسسیان 1:3-7 PCB

ببينيد خدای پدر چقدر ما را دوست می‌دارد كه ما را «فرزندان» خود خوانده است، و همينطور نيز هستيم. اما مردم دنيا اين مطلب را درک نمی‌كنند، زيرا خدا را آن طور كه هست نمی‌شناسند.
اول يوحنا 3:1 PCB

زيرا تمام كسانی كه از روح خدا پيروی می‌كنند، فرزندان خدا هستند. پس همچون برده‌ها، رفتارمان آميخته با ترس و لرز نباشد، بلكه مانند فرزندان خدا رفتار نماييم، فرزندانی كه به عضويت خانوادهٔ خدا پذيرفته شده‌اند و خدا را پدر خود می‌خوانند. زيرا روح خدا در عمق وجود ما، به ما می‌گويد كه ما فرزندان خدا هستيم. و اگر فرزندان خدا هستيم، وارثان او نيز خواهيم بود. به عبارت ديگر، خدا تمام آن جلال و شكوهی را كه به فرزند خود عيسی مسيح خواهد داد، به ما نيز عطا خواهد فرمود. اما اگر می‌خواهيم در آينده در جلال او شريک شويم، بايد اكنون در دردها و رنجهای او نيز شريک گرديم.
رومیان 8:14-17 PCB

تا كسی نتواند از شما ايراد بگيرد. شما بايد در اين دنيای فاسد كه پر از افراد نادرست و ناخلف است، همچون فرزندان خدا، پاک و بی‌لكه باشيد و در ميان ايشان مانند نور بدرخشيد،
فيليپیان 2:15 PCB

پس حال چون فرزندان خدا هستيم، خدا روح فرزند خود را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانيم او را واقعاً «پدر» بخوانيم.
غلاطيان 4:6 PCB

[3]

نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف نماييد و برای يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد. دعای صادقانهٔ مرد درستكار، قدرت و تأثير شگفت‌انگيز دارد.
يعقوب 5:16 PCB