عشق همه چیزی است که شما نیاز دارید

عشق همه چیزی است که شما نیاز دارید

عشق پروردگار

خداوند نمی تونه با گناهان زندگی کنه، اما او قطعا شما را برای چیزی که هستید دوست دارد! آیا می دانید که برای دوست داشتن شما مغرور و مفتخر است[1] ؟

خداوند شما برای مقصودی آفریده است: او اشتیاق برای ارتباط با شما را دارد[2]، امروز و در آینده.خداوند شما را بسیار دوست دارد، او نمی خواهد که شما از او جدا شوید به علت گناهان شما[3]. او نمی خواهد بعد از زندگی به قضاوت شما بنشیند، برای همین است که راه فراری برای شما ایجاد کرده است!

راه حل پروردگار

عشق واقعی او برای شماست، این دلیلی است که خداوند راه حلی برای مشکل گناهان شما فراهم کرده است[4]. او تنها پسرش را برای شما فرستاد، حضرت مسیح، که زندگیش را برای نجات شما از گناهانتن داد[5]. با اعتقاد به فرزند خدا، حضرت عیسی مسیح، به عنوان ناجی گناهانتان سرور زندگی شما، شما بخخش کامل رابرای گناهانتان دریافت خواهید کرد[6]. و این پیشنهاد خداوند برای رهایی از قضاوت برای شماست: تنها از طریق عیسی مسیح شما می توناید خداوند را پیدا کنید[7].توجه کنید که این هزینه گزافی بوده است که بوسیله خداوند پرداخت شده تا شما را از گناهانتان رهایی بخشد[8].

بیاید بیشتر در مورد این فرد بخصوص بخوانیم، حضرت عیسی مسیح، از اونجایی که وی تبدیل به کلیدی برای نزدیکی به خداوند و در یافت زندگی ابدی بعد از مرگ شده است!

 دری به زندگی

[1]

اما ببينيد خدا چقدر ما را دوست داشت كه با وجود اينكه گناهكار بوديم، مسيح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. اگر آن زمان كه گناهكار بوديم، مسيح با ريختن خون خود اين فداكاری را در حق ما كرد، حالا كه خدا ما را بی‌گناه به حساب آورده، چه كارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آيندهٔ خدا رهايی خواهد بخشيد.
رومیان 5:8-9 PCB

زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.
يوحنا 3:16 PCB

بزرگترين محبتی كه شخص می‌تواند در حق دوستانش بكند، اين است كه جان خود را در راه ايشان فدا سازد. محبت را بايد اينچنين سنجيد.
يوحنا 15:13 PCB

خدا با فرستادن فرزند يگانهٔ خود به اين جهان گناه‌آلود، محبت خود را به ما نشان داد؛ بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا كند و ما را به زندگی ابدی برساند. اينست محبت واقعی! ما او را محبت نكرديم، بلكه او ما را محبت كرد و يگانه فرزندش را فرستاد تا كفارهٔ گناهان ما شود.
اول يوحنا 4:9-10 PCB

[2]

محبت ما نسبت به خدا، از محبتی ناشی می‌شود كه او اول نسبت به ما داشت.
اول يوحنا 4:19 PCB

ما می‌دانيم كه خدا چقدر ما را دوست می‌دارد، زيرا گرمی محبت او را چشيده‌ايم. ما محبت او را باور می‌كنيم. خدا محبت است! و هر كه با محبت زندگی می‌كند، با خدا زندگی می‌كند و خدا در وجود اوست.
اول يوحنا 4:16 PCB

زيرا خود پدر، شما را دوست دارد چونكه شما مرا دوست داريد و ايمان داريد كه من از نزد پدرم آمده‌ام.
يوحنا 16:27 PCB

[3]

خداوند می‌فرمايد: «آيا فكر می‌كنيد كه من از مردن شخص خطاكار، شاد می‌شوم؟ هرگز! شادی من در اينست كه او از راههای بد خويش بازگردد و زنده بماند.
حزقيال 18:23 PCB

دعا كردن برای ديگران، كاری است كه نجات دهندهٔ ما خدا را خشنود می‌سازد، زيرا او مشتاق است كه همهٔ مردم نجات يابند و به اين حقيقت پی ببرند كه خدا واحد است، و ميان خدا و مردم، انسانی وجود دارد به نام عيسی مسيح كه جان خود را فدای تمام بشريت كرد تا با اين كار، خدا و انسان را با يكديگر آشتی دهد. اين پيغامی است كه خدا در زمان مناسب به جهانيان داد؛
اول تيموتائوس 2:3-5 PCB

من از مرگ شما شاد نمی‌شوم. پس توبه كنيد و زنده بمانيد!»
حزقيال 18:32 PCB

به ايشان بگو خداوند می‌فرمايد: ”به حيات خود قسم، من از مردن شخص شرور خشنود نمی‌شوم، بلكه از اين خشنود می‌شوم كه شخص شرور از راههای بد خود بازگشت كند و زنده بماند. ای اسرائيل، بازگشت كنيد! از راههای بد خود بازگشت كنيد! چرا بميريد؟“
حزقيال 33:11 PCB

خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اينكه مردم را محكوم كند بلكه به‌وسیلهٔ او نجاتشان دهد.
يوحنا 3:17 PCB

[4]

راستی از بين رفته است؛ و هر كه بخواهد از ناراستی دوری كند، مورد سرزنش واقع می‌شود.» خداوند تمام اين بديها را ديده و غمگين است. او تعجب می‌كند كه چرا كسی نيست به داد مظلومان برسد. پس او خود آماده می‌شود تا ايشان را نجات دهد، زيرا او خدای عادلی است.
اشعيا 59:15-16 PCB

[5]

از اين گذشته، ما نيز با چشمان خود ديده‌ايم و به همه اعلام می‌كنيم كه خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و رستگاری عطا كند. هر كه ايمان داشته باشد و به زبان بگويد كه عيسی فرزند خداست، خدا در وجود او ساكن است و او نيز در خدا.
اول يوحنا 4:14-15 PCB

او پسری خواهد زاييد، و تو نام او را عيسی (يعنی نجات دهنده) خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانيد.»
متی‌ٰ 1:21 PCB

و آن اينست كه همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهندهٔ شما، در شهر داوود چشم به جهان گشود.
لوقا 2:11 PCB

جواب دادند: «به عيسای خداوند ايمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات يابيد.»
اعمال رسولان 16:31 PCB

در واقع، اگر انسان با زبان خود نزد ديگران اقرار كند كه عيسی مسيح خداوند اوست و در قلب خود نيز ايمان داشته باشد كه خدا او را پس از مرگ زنده كرد، نجات خواهد يافت. زيرا بوسيلهٔ ايمان قلبی است كه شخص رضايت خدا را حاصل می‌كند؛ و بعد هنگامی كه در برابر ديگران ايمان خود را به زبان می‌آورد، نجات خود را تأييد می‌نمايد. كتاب آسمانی نيز می‌فرمايد كه هر كه به مسيح ايمان داشته باشد، هرگز نااميد نخواهد شد.
رومیان 10:9-11 PCB

اين حقيقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذيرند كه عيسی مسيح به جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد. من خود، بزرگترين گناهكاران هستم،
اول تيموتائوس 1:15 PCB

و با قدرت خود، او را سرافراز فرمود تا پادشاه و نجات دهنده باشد و قوم اسرائيل فرصت داشته باشند كه توبه كنند تا گناهانشان بخشيده شود.
اعمال رسولان 5:31 PCB

[6]

او ما را از دنيای تاريک شيطان نجات داد و به ملكوت فرزند عزيزش منتقل ساخت، همان فرزندی كه ما را به قيمت خون خود آزاد كرد و گناهانمان را بخشيد.
کولسیان 1:13-14 PCB

اما اگر ما نيز مانند مسيح در نور حضور خدا زندگی می‌كنيم، آنگاه با يكديگر رابطه‌ای نزديک داريم و خون عيسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌سازد.
اول يوحنا 1:7 PCB

اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم، می‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. اين كار خدا كاملاً منصفانه و درست است، زيرا عيسی مسيح برای شستن و پاک كردن گناهان ما، جان خود را فدا كرده است.
اول يوحنا 1:9 PCB

[7]

عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.
يوحنا 14:6 PCB

كه خدا واحد است، و ميان خدا و مردم، انسانی وجود دارد به نام عيسی مسيح كه جان خود را فدای تمام بشريت كرد تا با اين كار، خدا و انسان را با يكديگر آشتی دهد. اين پيغامی است كه خدا در زمان مناسب به جهانيان داد؛ كه خدا واحد است، و ميان خدا و مردم، انسانی وجود دارد به نام عيسی مسيح كه جان خود را فدای تمام بشريت كرد تا با اين كار، خدا و انسان را با يكديگر آشتی دهد. اين پيغامی است كه خدا در زمان مناسب به جهانيان داد؛
اول تيموتائوس 2:5-6 PCB

پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار كرده، تا همه به من احترام بگذارند همانطور كه به خدا احترام می‌گذارند. اگر به من كه فرزند خدا هستم احترام نگذاريد، در واقع به خدا كه پدر من است احترام نگذاشته‌ايد، زيرا اوست كه مرا نزد شما فرستاده است.
يوحنا 5:22-23 PCB

اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت خدا اينست كه او به ما حيات جاويد عطا كرده، و اين حيات در فرزند او عيسی مسيح است. پس روشن است كه هر کس مسيح را دارد، به اين حيات نيز دسترسی دارد؛ اما هر كه مسيح را ندارد، از اين حيات بی‌بهره خواهد ماند.
اول يوحنا 5:11-12 PCB

[8]

خدا برای نجات شما بهايی پرداخت، تا شما را از قيد روش پوچ و باطل زندگی كه از اجداد خود به ارث برده بوديد، آزاد سازد؛ بهايی كه خدا برای آزادی از اين اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود، بلكه خون گرانبهای مسيح بود كه همچون بره‌ای بی‌گناه و بی‌عيب قربانی شد.
اول پطرس 1:18-19 PCB