شما فقط یکبار زندگی می کنید

شما فقط یکبار زندگی می کنید

برخی مردم می گویندشما فقط یکبار زندگی می کنید“. بله، این دقیقا همین دلیل مهمی جهت شناخت خداوند است که شما در طول زندگی خود برروی زمین دارید.

موجودات زنده

در واقع ما فقط یکبار اینجا برروی زمین زندگی می کنیم، اما: ما بعد از این زندگی قضاوت خواهیم شد[1]. انسان ها موجودات زنده هستند: برای زندگی ابدی با خدا بعد از این زندگی….یا نه[2].

از اونجایی که بعد از این زندگی نوبت به قضاوت می رسد[1]، این سوال پیش می آید:

چطور در مقابل خدا خالص، بیگناه و صالح باشیم و بایستیم[3]؟

جواب وحشتناک اما صادقانه این هست: ما نمی توانیم. هیچ کسی دز زندگی اش بدون خطا نیست[4]. در چشم خداوند کامل و مقدس، حتی کوچکترین اشتباه یا جرم ما را ناخالص می سازد. چشم پوشی از خدا و عدم اعتقاد حتی یک مشکل بزرگ است[5]. نتیجه این خواهد بود: از دست دادن بهشت و گذران ابدیت در مکانی وحشتناک به خاطر همه چیزهای اشتباهی که در زندگی انجام دادید، گم شده با آینده ای وحشتاک بدون خداوند[6] …

چیزهای ترسناک؟

بایستید! صبر کنید!…

اگر شما فکر می کنید که این ترسناک هست یا مورد علاقه شما نیست….فقط به خواندن ادامه دهید، به دلیل اینکه اخبار خوب و امید وجود دارد! درباره کسی بخوانید که به شخصه امکان فراردادن را دارد[7]!

 ادامه: عشق همه چیزی است که نیاز دارید

[1]

و درست همانگونه كه به حكم خداوند، انسان يک بار می‌ميرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد،
عبرانيان 9:27 PCB

تا بر قومهای دنيا با عدل و انصاف داوری نمايد. خداوند پناهگاه رنجديدگان است و ايشان را در سختیها حفظ می‌كند.
مزامير 9:8-9 PCB

زيرا خداوند برای داوری جهان می‌آيد. او همهٔ قومها را با عدل و انصاف داوری خواهد كرد.
مزامير 96:13 PCB

نهرها دست بزنند و کوهها در حضور خداوند شادی كنند؛ زيرا خداوند برای داوری جهان می‌آيد. او قومهای جهان را با عدل و انصاف داوری خواهد كرد.
مزامير 98:9 PCB

آنگاه تخت بزرگ سفيدی را ديدم. بر آن تخت كسی نشسته بود كه زمين و آسمان از روی او گريختند و ناپديد شدند. سپس مرده‌ها را ديدم كه از بزرگ و كوچک در برابر خدا ايستاده‌اند. دفترها يكی پس از ديگری گشوده شد تا به دفتر حيات رسيد. مردگان همگی بر طبق نوشته‌های اين دفترها محاكمه شدند.
مکاشفه 20:11-12 PCB

خدا داور عادل است. او هر روز بر بدكاران خشمگين می‌شود.
مزامير 7:11 PCB

بنابراين، به شما كه رنج و آزار می‌بينيد، اعلام می‌دارم كه وقتی عيسای خداوند به ناگاه در ميان شعله‌های آتش و با فرشتگان نيرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشيد؛ اما آنانی را كه از شناختن خدا و پذيرش خدا و پذيرش نقشهٔ نجات او توسط عيسی مسيح سر باز می‌زنند، به كيفر خواهد رسانيد. ايشان به مجازات جاودانی خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد. بلی، اين رويدادها در روز بازگشت او واقع خواهد شد، روزی كه قوم او و مؤمنين او، ستايش و تحسين را نثار او كنند. در آن روز شما نيز در ميان ستايش‌كنندگان او خواهيد بود، زيرا به شهادتی كه ما دربارهٔ او داديم، ايمان آورديد.
دوم تسالونيکیان 1:7-10 PCB

پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار كرده، تا همه به من احترام بگذارند همانطور كه به خدا احترام می‌گذارند. اگر به من كه فرزند خدا هستم احترام نگذاريد، در واقع به خدا كه پدر من است احترام نگذاشته‌ايد، زيرا اوست كه مرا نزد شما فرستاده است.
يوحنا 5:22-23 PCB

زيرا روزی را معين فرموده است كه در آن مردم اين دنيا را بوسيلهٔ شخص مورد نظر خود با عدل و انصاف داوری كند. خدا با زنده كردن اين شخص از مردگان، وی را به ما شناسانيده است.»
اعمال رسولان 17:31 PCB

[2]

«تمام مردگان زنده خواهند شد بعضی برای زندگی جاودانی و برخی برای شرمساری و خواری جاودانی.
دانيال 12:2 PCB

«نترسيد از كسانی كه می‌توانند فقط بدن شما را بكشند ولی نمی‌توانند به روحتان صدمه‌ای بزنند. از خدا بترسيد كه قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک كند.
متی‌ٰ 10:28 PCB

اما به شما خواهم گفت از كه بترسيد: از خدايی بترسيد كه هم قدرت دارد بكشد و هم به جهنم بيندازد. بلی، از او بايد ترسيد.
لوقا 12:5 PCB

همهٔ بدكاران و تمام قومهايی كه خدا را از ياد می‌برند هلاک خواهند شد. بيچارگان و ستمديدگان سرانجام به ياد آورده خواهند شد و اميدشان بر باد نخواهد رفت.
مزامير 9:17-18 PCB

«سپس به كسانی كه در طرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت: ای لعنت شدگان از اينجا برويد و به آتش ابدی داخل شويد كه برای شيطان و ارواح شيطانی آماده شده است.
متی‌ٰ 25:41 PCB

«و اين اشخاص به كيفر ابدی می‌رسند، ولی نيكوكاران به زندگی جاويد خواهند پيوست.»
متی‌ٰ 25:46 PCB

آنگاه مرگ و دنيای مردگان به درياچهٔ آتش افكنده شد. اينست مرگ دوم، يعنی همان درياچهٔ آتش. هر كه نامش در دفتر حيات نبود، به درياچهٔ آتش افكنده شد.
مکاشفه 20:14-15 PCB

هنگامی كه آنان اورشليم را ترک می‌كنند، جنازهٔ كسانی را كه بر ضد من برخاسته بودند، ملاحظه خواهند كرد. كرمی كه بدنهای آنها را می‌خورد هرگز نخواهد مرد و آتشی كه ايشان را می‌سوزاند هرگز خاموش نخواهد شد. همهٔ مردم با نفرت به آنان نگاه خواهند كرد.»
اشعيا 66:24 PCB

[3]

«آيا انسان خاكی می‌تواند در نظر خدای خالق، پاک و بی‌گناه باشد؟
ايوب 4:17 PCB

[4]

در دنيا آدم كاملاً درستكاری وجود ندارد كه هر چه می‌كند درست باشد و هرگز خطايی از او سر نزند.
جامعه 7:20 PCB

من از بدو تولد گناهكار بوده‌ام، بلی، از لحظه‌ای كه نطفهٔ من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بوده‌ام.
مزامير 51:5 PCB

حتی اگر بی‌گناه هم می‌بودم كلامی به زبان نمی‌آوردم و تنها از او تقاضای رحمت می‌كردم.
ايوب 9:15 PCB

كيست كه بتواند خدا، آن داور بزرگ را سرزنش كند؟
ايوب 21:22 PCB

[5]

«كسانی كه به او ايمان بياورند، هيچ نوع محكوميت و هلاكتی در انتظارشان نيست؛ ولی كسانی كه به او ايمان نياورند، از هم اكنون محكومند، چون به يگانه فرزند خدا ايمان نياورده‌اند.
يوحنا 3:18 PCB

[6]

«فقط با عبور از درِ تنگ می‌توان به حضور خدا رسيد. جاده‌ای كه به طرف جهنم می‌رود خيلی پهن است و دروازه‌اش نيز بسيار بزرگ، و عدهٔ زيادی به آن راه می‌روند، و براحتی می‌توانند داخل شوند. اما دری كه به زندگی جاودان باز می‌شود، كوچک است و راهش نيز باريک، و تنها عدهٔ كمی می‌توانند به آن راه يابند.
متی‌ٰ 7:13-14 PCB

هنگامی كه آنان اورشليم را ترک می‌كنند، جنازهٔ كسانی را كه بر ضد من برخاسته بودند، ملاحظه خواهند كرد. كرمی كه بدنهای آنها را می‌خورد هرگز نخواهد مرد و آتشی كه ايشان را می‌سوزاند هرگز خاموش نخواهد شد. همهٔ مردم با نفرت به آنان نگاه خواهند كرد.»
اشعيا 66:24 PCB

من به خوبی می‌دانم كه برای آنانی كه به سوی هلاكت می‌روند، چقدر احمقانه به نظر می‌رسد وقتی می‌شنوند كه عيسی مسيح بر روی صليب جان خود را فدا كرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما كه در راه نجات پيش می‌رويم، اين پيغام نشانهٔ قدرت خداست.
اول قرنتیان 1:18 PCB

اما اگر پيغام نجاتی كه اعلام می‌كنيم، مبهم است و درک آن دشوار می‌باشد، فقط برای آنانی چنين است كه به سوی هلاكت می‌روند. شيطان كه حاكم اين دنيای پر از گناه است، چشمان اين اشخاص بی‌ايمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجيل را ببينند و معنی پيغام ما را درباره جلال مسيح كه چهرهٔ قابل رويت خدای ناديده است، درک كنند.
دوم قرنتیان 4:3-4 PCB

بنابراين، مسيح در وعدهٔ بازگشت خود تأخيری بوجود نياورده است، گرچه گاهی اين گونه به نظر می‌رسد. در واقع، او صبر می‌كند و فرصت بيشتری می‌دهد تا گناهكاران توبه كنند، چون نمی‌خواهد كسی هلاک شود.
دوم پطرس 3:9 PCB

اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت خدا اينست كه او به ما حيات جاويد عطا كرده، و اين حيات در فرزند او عيسی مسيح است. پس روشن است كه هر کس مسيح را دارد، به اين حيات نيز دسترسی دارد؛ اما هر كه مسيح را ندارد، از اين حيات بی‌بهره خواهد ماند.
اول يوحنا 5:11-12 PCB

زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.
يوحنا 3:16 PCB

[7]

«باز تكرار می‌كنم: هر كه به پيغام من گوش دهد و به خدا كه مرا فرستاده است ايمان بياورد، زندگی جاويد دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلكه از همان لحظه از مرگ نجات پيدا كرده، به زندگی جاويد خواهد پيوست.
يوحنا 5:24 PCB

گفتند: «ما چه كنيم تا خدا از ما راضی باشد؟» عيسی فرمود: «خدا از شما می‌خواهد كه به من كه فرستادهٔ او هستم، ايمان آوريد.»
يوحنا 6:28-29 PCB

و خدا از من می‌خواهد كه حتی يک نفر از كسانی را كه به من عطا كرده است از دست ندهم، بلكه ايشان را در روز قيامت به زندگی جاويد برسانم. چون خواست خدا اين است كه هر کس فرزند او را ديد و به او ايمان آورد، از همان وقت زندگی جاويد بيابد. من در روز قيامت چنين كسان را زنده خواهم كرد.»
يوحنا 6:39-40 PCB