Love Is All You Need

Love Is All You Need

Gods liefde

God kan niet met zonde leven, maar Hij houdt absoluut van jou als de persoon die je bent! Wist je dat Hij zelfs Zijn liefde voor jou heeft bewezen[1]?

God heeft je met een doel gemaakt: Hij verlangt naar een relatie met jou[2], vandaag en in de toekomst. God houdt zóveel van jou, het is echt niet zijn wens dat jij van Hem gescheiden bent door je zonden[3]. God wil helemaal niet dat jij na dit leven in het oordeel komt, daarom heeft Hij voor jou een ontsnappingsmogelijkheid gecreëerd!

Gods Oplossing

Zijn ware liefde voor jou, is de reden dat God Zélf in een oplossing voor het probleem van de zonden heeft voorzien[4]. Hij zond Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Die Zijn leven gaf om jou van je zonden te redden[5]. Door te geloven in Gods Zoon, de Here Jezus Christus, als Redder van je zonden en Heer van je leven, kun je volledige vergeving van je zonden ontvangen[6]. Dat is Gods aanbod voor jou om aan het oordeel te kunnen ontsnappen: alleen door Jezus Christus kun je God vinden[7]. Merk daarbij op, dat het een hoge prijs was die God Zelf betaalde, om jou van je zonden te bevrijden[8].

Laten we meer lezen over die unieke Persoon, de Here Jezus Christus, juist omdat Hij de sleutel is om dicht bij God te kunnen komen en eeuwig leven na de dood te kunnen ontvangen!

De Deur Naar Het Leven

[1]

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:8-9)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Johannes 15:13)

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Johannes 4: 9-10)

[2]

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Johannes 4:19)

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (1 Johannes 4:16)

… want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. (Johannes 16:27)

[3]

“Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze?”, spreekt de Heere HEERE. “Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?” (Ezechiël 18:23)

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.  (1 Timotheüs 2:3-5)

“Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende”, spreekt de Heere HEERE, “dus bekeer u en leef!” (Ezechiël 18:32)

… “Zo waar Ik leef”, spreekt de Heere HEERE, “Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! …” (Ezekiel 33:11)

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Johannes 3:17)

[4]

En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was. Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. (Jesaja 59:15-16)

[5]

En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. (1 Johannes 4: 14-15)

… u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

… namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. (Lukas 2:11)

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. (Handelingen 16:31)

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.(Romans 10:9-11)

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. (1 Timotheüs 1:15)

Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. (Handelingen 5:31)

[6]

… de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Colossenzen 1:13-14)

… het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7)

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

[7]

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. (1 Timotheüs 2:5-6)

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.(Johannes 5:22-23)

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Johannes 5:11-12)

[8]

… in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1:18-19)