Meer Dan Bloemen

Meer Dan Bloemen

Zoals gezegd, mensen kunnen worden vergeleken met bloemen, in schoonheid, maar ook qua levensduur:

Mensen verwelken snel, net als bloemen in het gras…
Het gras verdort, de bloem valt af…

Triest maar waar, is het niet? Onze levens zijn gewoon te snel voorbij, zelfs als je een hoge leeftijd mag bereiken voelt het zo. Soortgelijke woorden staan in de Bijbel[1], Gods Woord[2].

Het bewijs van de natuur

God is Degene die de bloemen heeft gemaakt, en ook de mensen. Als je diep in je hart kijkt, zou je kunnen weten dat Hij bestaat. Net zoals alle mensen daartoe in staat zijn, zelfs die mensen die op afgelegen plekken wonen of in vroeger tijden leefden[3]. De natuur en levensomstandigheden hier op aarde zijn gewoon te perfect om toeval te kunnen zijn of het resultaat van een Big Bang.

Vergelijk het eens met een doosje met alle benodigde schroefjes, moertjes en boutjes. Als je de doos schudt, komt er dan een goed lopend horloge tevoorschijn? We gaan geen lange argumenten geven om te bewijzen dat er een God is: de natuur bewijst dat God er is. Door simpelweg naar de natuur te kijken, kan elk mens begrijpen dat er een God moet zijn die alles heeft ontworpen. God maakte de hemel en de aarde[4], het is gewoon een feit. Hij geeft leven aan mensen -ook aan jou[5]- en dieren[6]. Zelfs het kleinste insect of bloemetje bewijst hoe ongelooflijk creatief en intelligent zijn of haar Maker is.

Strek je uit

Sommige mensen ontkennen simpelweg Gods aanwezigheid. Ze kunnen soms zelfs denken dat ze daarmee slimmer zijn dan mensen die wel in God geloven[7]. Of ze geloven “dat er wel iets is”, maar nemen niet de moeite om uit te zoeken wat of Wie dat is[8]. Hoe sta jij daarin? Maak je hart niet hard[9]: ga gewoon op zoek[10] en strek je uit naar God, Hij doet dat ook naar jou[11]. Voor Hem ben jij veel belangrijker dan de bloemen[12] !

Denk er eens over na…

Deze grote God, onze Schepper, wil met jou in contact komen. Laten we eens kijken wat God voor plannen heeft[13]!

Dorstige Bloemen

PS: Je ziet in de tekst steeds een nummer […] staan. Onderaan elke pagina staan de bijbehorende Bijbelverzen (Herziene Statenvertaling). 

[1]

Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het  Woord van onze God bestaat voor eeuwig. (Jesaja 40:6-8)

Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is. (1 Petrus 1:24-25)

[2]

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. (Psalm 119:160)

Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid. (Johannes 17:17)

… God, Die niet liegen kan, … (Titus 1:2)

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, … (2 Timotheus 3:16)

… want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God,  door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petrus 1:21)

[3]

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. (Romeinen 1:20)

En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht  om op heel de aardbodem te wonen;  en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan  verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man  Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. (Handelingen 17:26-31)

[4]

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. (Psalm 19:1)

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is,  woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft,  omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. (…) Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. (Handelingen 17:24-25 & 29)

[5]

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. (Psalm 139:13-16)

[6]

Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. Of spreek tot de aarde, en zij zal je onderwijzen, de vissen in de zee zullen het je vertellen. Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de HEERE dit doet? In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees. (Job 12:7-10)

[7]

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. (Psalm 14:1 & Psalm 53:1)

De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God! (Psalm 10:4)

[8]

Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,  maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. (Romeinen 1:21)

[9]

Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, (Hebreeën 3:8, 3:15, 4:7 & Psalm 95:8)

[10]

Bid,  en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Mattheüs 7:7-8)

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. (Jeremia 29:13)

[11]

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. (Jacobus 4:8)

Wij loven U, o God, wij loven U; Uw Naam is nabij; (Psalm 75:1)

Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn… (Psalm 73:28)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Revelation 3:20)

[12]

Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen! (Lukas 12:26-28)

[13]

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. (Jesaja 55:8-9)

“… zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” (Jesaja 55:11)