Het Obstakel

Het Obstakel

God is heilig en rechtvaardig. Dit betekent ook dat Hij niks wat slecht of onrein is in Zijn aanwezigheid kan toestaan[1].

Scheiding

De Bijbel noemt de optelsom van alles wat we fout doen in het leven “zonde”. Zonde is het obstakel dat ons mensen van een heilig God scheidt[2]. Hier en nu, maar ook na dit leven op aarde[3].

Wie kan eerlijk zeggen dat ie nog nooit iets in het leven fout heeft gedaan?[4] Zelfs de kleinste zonde is genoeg om ons te veroordelen als God ons leven beoordeelt[5].

Dit is een keiharde boodschap: als je je dit realiseert, hoe kan dan ook maar iemand ooit de eeuwigheid bij God in de hemel doorbrengen? En toch is de hemel natuurlijk de plek waar we allemaal heen willen als we sterven…

Goed geleefd?

Nu zou je kunnen zeggen: “Ja, wacht eens even, ik ben nog helemaal niet zo slecht! Oké, ik heb wel dingen fout gedaan in mijn leven, maar ik heb ook heel veel goede dingen gedaan, dus ik zal er wel komen, nietwaar?”

Nou, heel veel mensen die denken dat ze op zich helemaal zo slecht nog niet zijn, hebben evengoed wel fouten gemaakt en dus gezondigd. Want zelfs een klein leugentje of slechte gedachte is evengoed een zonde. Om nog maar niet eens te spreken van echt slecht gedrag of misdaden. Zelfs als je denkt dat je zo slecht nog niet bent, lieg dan niet tegen jezelf: we weten allemaal voor onszelf heel goed wat we precies in ons leven verkeerd deden en niemand is perfect[6].

Geen Weegschaal-Systeem

Iemand kan zeggen: “Nou, ik ben misschien niet perfect, maar ik heb ook een hoop goede dingen gedaan”. Natuurlijk is het fantastisch om goede dingen in het leven te doen[7]. Alleen: die goede daden kunnen nooit je zonden opheffen of verwijderen[8]. Het is niet zo dat er na dit leven een weegschaal wordt gehanteerd: we kunnen geen goede cijfers halen om zo een plekje in de hemel te verdienen. Op die manier kan ook niemand er in de hemel over opscheppen. Dit is precies waarom de Here Jezus zei dat dít het werk is dat we moeten doen: in Hem geloven, juist omdat alleen Hij voor vergeving van onze zonden kan zorgen[9].

Er Is Hoop

Lees verder, want gelukkig er is hoop op oplossing van het probleem van je zonden[10]!

Je Leeft Maar Eén Keer

[1]

Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God. (1 Samuël 2:2)

Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij. (Psalm 99:5)

Maar de HEERE van de legermachten zal verhoogd worden door het recht, en de heilige God zal geheiligd worden door gerechtigheid. (Jesaja 5:16)

Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. (Jesaja 43:3)

Bent U niet van oudsher de HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. HEERE, U hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, U hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite kunt U niet aanschouwen. (Habakkuk 1:12-13)

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. (Lukas 1:35)

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! (Openbaring 4:8)

[2]

Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:2)

[3]

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. (Jacobus 1:15)

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12)

… opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 5:21)

De mens die zondigt, die zal sterven. (Ezechiël 18:4)

De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. (Ezechiël 18: 20)

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, … (Efeziërs 2:1)

[4]

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. (Jesaja 53:6a)

Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt. (Prediker 7:20)

… er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. (Psalm 14:3 & 53:3)

Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt
en rein bent wanneer U oordeelt. (Psalm 51:5-6)

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God… (Romeinen 3:23)

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. (1 Johannes 1:8)

[5]

“Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.”  (Mattheüs 5:22)

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. (Mattheüs 5:27-28)

[6]

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. (1 Johannes 1:8)

[7]

Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. (Titus 3:8)

[8]

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. (Efeziërs 2:8-9)

Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. (Romeinen 4:4-5)

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. (Titus 3:4-5)

[9]

Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. (John 6:28-29)

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.  (Romeinen 3:23-26)

[10]

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)