Handige Links

Handige Links

Linkjes staan hieronder, eerst het volgende!

En Hij (de Here Jezus) begon weer onderwijs te geven bij de zee; en er verzamelde zich een grote menigte bij Hem, zodat Hij in een schip ging zitten, op zee; en heel de menigte was op het land aan de zee. En Hij onderwees hen veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hem: “Luister! Zie een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht; het kwam op en groeide, en het ene droeg dertig- en het andere zestig- en het andere honderdvoudig vrucht.”

En Hij zei tegen hen: “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”

En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem naar de gelijkenis. En Hij zei tegen hen: “Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.”

En Hij zei tegen hen: “Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het Woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig- en de ander zestig- en de ander honderdvoudig.” (Marcus 4:1-20)

Hoe ga jíj verder?

Heb jij een keuze gemaakt om de Here Jezus als je Redder en Heer te volgen? Dat is fantastisch!
Hoe wil je dat het nu verder gaat in jouw leven?

  • Ga je alles onmiddellijk vergeten?
  • Ga je er, nu je het met een blij hart hebt ontvangen, alleen een tijdje van genieten, maar als het moeilijk wordt laat je je geloof gauw vallen?
  • Ga je toestaan dat zorgen, hebberigheid of rijkdom je opslokken en ervoor zorgen dat je het allemaal weer vergeet?
  • Of… gaat jouw geloof uitgroeien tot een sterke stevige boom die heel veel vrucht oplevert!!!

Dat laatste hopen we van harte, het is natuurlijk de beste optie! Zorg ervoor dat je bij die laatste groep hoort, en blijf altijd dicht bij de Here Jezus! We raden je sterk aan een goede kerk of groep van andere christenen op te zoeken: een plek waar de Here Jezus centraal staat en men zich houdt aan de Bijbel: dat zorgt ervoor dat je steun hebt aan elkaar en in je geloof kunt gaan groeien. Geef niet op de Here Jezus Christus in je leven te volgen, eens krijg je daarvoor Zijn beloning!

Links van handige websites

De volgende websites zijn handig om je verder op weg te helpen:

www.bijbelcollege.nl (gratis cursussen om sterk te groeien in je geloof, bovendien vind je op deze site ook superveel handige links)
www.bijbelcursussen.nl (gratis correspondentie-Bijbelcursus, je kunt hen mailen om toegang tot één van de op de website genoemde talen te krijgen)
www.alpha-cursus.nl (basiscursus om mensen kennis te laten maken met wat het christelijk geloof inhoudt, op heel veel plaatsen in Nederland te volgen: )
www.alpha.org  (alpha-cursus maar dan wereldwijd)
www.biblegateway.com (de Bijbel online in heel veel talen)
www.youversion.com (de Bijbel online, heel veel talen)
christianpf.com/free-bible (hoe krijg ik een gratis Bijbel)
bibleseo.com/free-bible-studies/ (Bijbelstudie)
www.gracethrufaith.com (meer over de Bijbel en Bijbelstudie, heel interessant, het stellen van vragen is ook mogelijk)
isaalmasih.net (meer informatie in het Arabisch, Indonesisch, Turks, Spaans, Portugees)
ar.arabicbible.com (meer informatie in het Arabisch)
www.cru.org (hoe je geloof delen met anderen)

Film

Deze film is prachtig om te zien:

Als je vragen hebt

Op deze websites kun je meer info lezen maar ook vragen stellen:

Emmaüs Correspondentie School (schriftelijke correspondentiecursus in het Nederlands, ook beschikbaar in heel veel andere talen)

Diverse websites van de organisatie Jesus.net, in het Nederlands of zoek je taal maar op!

Als jij net als wij een keuze hebt gemaakt om Jezus Christus te aanvaarden als je Redder en Heer, zullen we elkaar ongetwijfeld op een dag in de hemel ontmoeten: de Here Jezus garandeert immers Zelf eeuwig leven aan wie in Hem gelooft! We zien daar naar uit en wensen je voor nu Gods liefde, zegen en nabijheid toe in je leven: dat je mag groeien en bloeien in je geloof!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Johannes 5:22-24)

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3:36)

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:40)

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petrus 3:18)