Wat Is Jouw Aandeel?

Wat Is Jouw Aandeel?

Maak een keuze

Veel mensen geven er de voorkeur aan om God te negeren en hun leven zonder Hem te leven[1]. En veel mensen kiezen ervoor om niet in Jezus Christus te geloven[2], gebruiken Zijn Naam soms zelfs als een stopwoord als er iets gebeurt wat ze niet zint[3]. In de toekomst worden deze mensen verantwoordelijk gehouden voor hun zonden en keuzes, zoals al uitgelegd op een eerdere pagina (Je Leeft Maar Eén Keer). Hoe dan ook: dit is níet Gods wens voor jou; God wil dat alle mensen, ook jij, tot inkeer komen en zich tot Hem bekeren[4].

Het is extreem belangrijk om een ommekeer te maken[5]! Bekeer je van je zonden en wordt geestelijk levend[6] door ervoor te kiezen in Jezus Christus te gaan geloven als je Redder en Heer[7]. Houd in gedachten: Jezus is de enige Weg[8] om God als je liefhebbende Hemelse Vader te leren kennen[9], er is geen andere mogelijkheid om jezelf gereinigd te zien worden van de vlekken van je zonden[10]. Niks kiezen of weigeren te geloven in Jezus Christus, zou een eeuwige toekomst als verloren persoon opleveren, zonder God in een vreselijke plaats (lees de Bijbelverzen onderaan “Je Leeft Maar Eén Keer”). Kies goed en zorg dat dat niet jouw lot zal zijn!

God vraagt ons niet om iets heel groots te doen. In feite is Hij het Die Zelf het grote werk heeft gedaan door het leven van de Here Jezus Christus voor ons op te offeren; een enorme prijs werd toen betaald om ons te bevrijden[11]. Het enige dat God daarvoor in ruil van ons vraagt…

… is dat we geloven in Zijn Zoon Jezus Christus.

Wat precies te geloven?

  • Dat God je Schepper bestaat en er is[12]
  • Dat Jezus Christus Gods Zoon is[13]
  • Dat Jezus Christus Heer is en opstond uit de dood[14]
  • Dat je redding nodig hebt van je zonden[15]
  • Dat je Jezus Christus nodig hebt om je van je zonden te redden[16]
  • Dat je je van je zonden moet bekeren en een nieuwe weg in moet slaan: beginnen een ander nieuw leven te leven als volger van Gods Zoon, de Here Jezus Christus[17].

Als je het moeilijk vindt om deze dingen te geloven, bid dan dat Gods Heilige Geest je zal overtuigen en je zal helpen om te gaan geloven!

Wat kost het je…

Het accepteren van Jezus Christus als je Redder en Heer kost je geen geld, en een lot-veranderend gebed uitspreken (zie later bij de pagina: Klaar Voor Actie) kost ook niet veel tijd…

Toch is het belangrijk om te weten dat het starten van een nieuw leven als volger van Jezus Christus, wel een ommezwaai in je leven is. Als je Jezus accepteert als je Redder en Heer, is het net alsof je het stuur aan Hem overgeeft. Het is het begin van een nieuw leven, waarin je Zijn wil voor jou zoekt en daarop vertrouwt, in plaats van waar je zelf zin in hebt.

Andere mensen zouden je keuze ook maar niks kunnen vinden, je er zelfs om haten of je ervoor laten lijden[18]. Wereldwijd ervaren ongeveer 100 millioen christenen dat ze gehaat worden omdat ze in Jezus Christus geloven. Ze lijden onder geestelijke of zelfs lichamelijke vervolging. Vandaag de dag sterven over de hele wereld heen ongeveer 11 christenen per uur, alleen maar omdat ze een volgeling van Jezus Christus zijn.

Zelfs al ervaar je niet zo’n duidelijke vervolging, het volgen van Jezus Christus laat je niet onberoerd. Je zult in je leven gaan ervaren dat er dingen zijn waar God aan wil werken om jou een steeds mooier mens te laten worden. Net zoals een ruwe diamant geslepen moet worden om de sprankeling te geven. Hoe dan ook, het zou je veel kunnen kosten…

… Om alles te winnen!

De Here Jezus vraagt ons op voorhand goed te bedenken wat het je kost om Hem te volgen[19]: het kost je jezelf, want Hij zal belangrijker worden dan wat dan ook. Tegelijkertijd geldt, dat wanneer je deze stap zet… je alles zult winnen! Dat klinkt misschien als een soort tegenstelling. We kunnen je verzekeren dat het kennen van de Here Jezus het allerbeste is dat je als mens kan overkomen, het is alsof je een schat vindt die meer waard is dan wat dan ook in het leven[20]! Het is zeker weten een risico om de stap te zetten om in de Here Jezus te gaan geloven, maar het is een nog veel groter risico om dat niet te doen: dan loop je nú in dit leven het meest belangrijke en kostbare mis, en ná dit leven ook!

Laten we eens kijken wat God teruggeeft als je een keuze maakt om te gaan geloven…

Geweldige Cadeaus

[1]

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. (Mattheüs 7: 13-14)

[2]

En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. (Johannes 5:40)

Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. (Johannes 10:25-26)

[3]

Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. (Judas 1:14-15)

[4]

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! (Ezechiël 18:32)

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. (Handelingen 3:19-20a)

[5]

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthiërs 5:20-21)

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen … (Deuteronomium 30:19-20a)

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.… (Handelingen 3:19-20a)

[6]

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12)

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –… (Efeziërs 2:4-5)

[7]

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, … (Efeziërs 2:1)

[8]

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

[9]

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! (Galaten 4:4-6)

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. (Galaten 3:26)

[10]

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. (Efeziërs 2:8-9)

… het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7b)

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1: 9)

… hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! (Hebreeën 9:14)

[11]

… in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1:18-19)

[12]

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6)

[13]

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.(Johannes 6:29)

Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou. (Johannes 11:27)

Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. (Johannes 12:44)

… maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. (Johannes 20:31)

En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. (Handelingen 8:37)

[14]

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:9-10)

… dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, … (1 Korinthiërs  15:3b-6a)

En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. (Johannes 20:26-29)

[15]

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (Lukas 5:32)

Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:2)

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, … (Efeziërs 2:1)

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, … (Handelingen 3:19)

Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, … (Openbaring 1:5)

[16]

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. (Handelingen 4:12)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. (Handelingen 16:31)

[17]

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. (Handelingen 3:19-20a)

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (Lukas 5:32)

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. (Mattheüs 16:24)

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Efeziërs 5:1-2)

[18]

De Here Jezus zei:
De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. (Johannes 7:7)
Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. (Johannes 15:18-19)
Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. (Johannes 17:14)

Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. (1 Johannes 3:13)

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (1 Timotheüs 1:15-17)

Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. (2 Korinthiërs 1:5)

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timotheüs 3:12)

Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. (1 Petrus 4:16)

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. (1 Petrus 5:10)

[19]

Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. […] Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. (Lukas 14:28-30 and 33)

[20]

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.(Mattheüs 13:44-46)