ستاسو بس مينه پکار ده

ستاسو بس مينه پکار ده

د خداوند پاک مينه

خداوند پاک چري هم ګناهونه نه خوښوي، خو هغه بيا هم ستاسو سره مينه کوي که تاسو هر رنګه ئي! تاسو ته پته ده چي هغه ستاسو له پاره خپله مينه ثابته کړي هم ده[1]؟

خداوندي پاک تاسو د يو مقصد له پاره پيدا کړي ئي:  هغه ستاسو سره يوه رشته ساتل غواړي[2]، نن هم او په مستقبل کي هم۔ خداوند پاک ستاسو سره ډيره زياته مينه کوي، هغه هيڅ کله دا خواهش نه لري چي تاسو د خپلو ګناهونو له کبله د هغه نه جدا شئ[3]۔ هغه نه غواړي چي د دي ژوند نه وروستو تاسو په څه قسم ازميښت کي اموخته شئ، له دي کبله تاسو ته ئي د خلاصي  لار ښودلي ده!  

د خداوند پاک راويستلي لار

دا د خداوند پاک د خپلو بنديګانو سره حقيقي مينه ده چي د کومي له کبله ئي ورله د ګناهونو نه خلاصي له پاره پخپله لار راويستلي ده[4]۔ هغه بنديګانو ته خپل اک يو زوي حضرت عيسي عليه سلام راوليګو، چا چي تاسو د ګناهونو نه بچ کولو له پاره خپل ژوند قربان کړو[5]۔ په حضرت مسيح عليه سلام داسي ايمان راوړل چي هغه تاسو د ګناهونو نه ساتونکي او ستاسو د ژوند مالک دي، تاسو د خپلو ټولو ګناهونو معافي موندي شئ[6]۔ دا خداوند پاک د قيامت په ورځ د نيوکي نه د خلاصي له پاره ستاسو د پاره يوه لار ټاکلي ده: تاسو خداوند پاک صرف د حضرت مسيح عليه سلام په لار موندي شئ[7]۔ د خبره ياد اوساتئي چي تاسو هم ستاسو د ګناهونو نه خلاصولو له پاره دومره غټ قيمت خداوند پاک پخپله ادا کړي دي[8]۔

راځي چي د دي ځانګړي بنده، حضرت مسيح عليه سلام په حقله نور معلومات اولولو، څوک چي خداوند پاک ته د نزدي کيدو چابي ده او د مرګ نه بعد د خوشحاله ژوند تيرولو ځانګړي لار ده!

ژوند اړخ ته دروازه

[1]

But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. (Romans 5:8-9)

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. (John 3:16)

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends. (John 15:13)

In this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. (1 John 4: 9-10)

[2]

We love Him, because He first loved us. (1 John 4:19)

And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. (1 John 4:16)

For the Father Himself loves you, because you have loved Me, and have believed that I came forth from God. (John 16:27)

[3]

“Do I have any pleasure at all that the wicked should die?” says the Lord GOD, “and not that the should turn from his ways and live?”(Ezekiel 18:23)

… God our Savior, Who desires all men to be saved and come to the knowledge of the Truth. For there is one God and one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus… (1 Timothy 2:3-5)

“For I have no pleasure in the death of one who dies” says the Lord GOD. “Therefore turn and live!” (Ezekiel 18:32)

… “As I live” says the Lord GOD, “I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live….” (Ezekiel 33:11)

For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. (John 3:17)

[4]

Then the LORD saw it, and it displeased Him that there was no justice. He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor; therefore His own arm brought salvation for Him; and His own righteousness, it sustained Him. (Isaiah 59:15-16)

[5]

And we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.. (1 John 4:14-16)

… you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. (Matthew 1:21)

For there is born to you this day in the city of David a Savior, Who is Christ the Lord. (Luke 2:11)

So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.” (Acts 16:31)

… that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. (Romans 10:9-10)

This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. (1 Timothy 1:15)

Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. (Acts 5:31)

[6]

… the Son of His love, in Whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. (Colossians 1:13-14)

… the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. (1 John 1:7)

If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. (1 John 1:9)

[7]

Jesus said to him, “I am the Way, the Truth and the Life. No one comes to the Father except through Me. “ (John 14:6)

For there is one God and one Mediator between God and men, the Man Jesus Christ, Who gave Himself a ransom for all… (1 Timothy 2:5-6)

For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son, does not honor the Father Who sent Him. (John 5:22-23)

And this is the testimony: that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life. (1 John 5:11-12)

[8]

… knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish or spot. (1 Peter 1:18-19)