خنړ او رکاوټ

خنړ او رکاوټ

خداوند ډير پاک او رښتوني دے۔ د دي مطلب دا هم دے چي هغه په خپله موجودګئي کي هيڅ قسم غلط کار کيدو ته تن نه کيږدي[1]۔

ځانګرتيا

څنګه چي خداوند ډير پاک دي، نو د دي مطلب دا دي چي د هغه او مونږ تر مينځه ډيره ځانګړتيا ده۔ تورات هغه ټولو کارونو ته چي مونږ ئي کوو “ګناه” وائي، او ګناه هغه مصيبت دي چي مونږ د خداوند پاک نه جدا کوي[2]۔ اوس هم، او د دي ژوند نه وروستوهم[3]۔

څوک په ايماندارئ سره وئيلي شي چي هغه خپل ټول ژوندن کي هيڅ غلط کار نه دے کړي [4]؟ کله چي د خداوند پاک دربار کي د فيصلي وخت راشي نو يو ډير وړوکي ګناه هم زمونږ ګناه ګارولو له پاره ډير دے [5]۔

دا يو ګران يپغام دے: چي مونږ کله د دي حقيقت نه خبر شو نو اندازه راته اوشي چي د خداوند پاک نه د جنت طمع کول څومره ګران کار دي؟ خو بيا هم مونږ ټول غواړو چي د مرګ نه وروستو جنت ته لاړ شو۔۔۔

نيک ژوند؟

کيدي شي تاسو اوائي: “لګ صبر اوکړه، ځه دومره خراب هم نه يم! ټيک ده، ما خپل ژوند کي ګناهونه کړي دي، خو نيک کارونه مي هم ډير کړي دي، نو يقينن ځه به په دي امتحان کي پاس شم، پاس به نه شم؟

هغه خلق کوم چي دا سوچ کوي چي هغوي ډير خراب نه دي، خو هغوي بيا هم ګناهونه کړي وي۔ که چري يو وړوکي شان دروغ ئي وئيلي وي يا ئي يو غلط خيال زړه کي راوستي وي، ټول په ګناه کي شمار دي۔ د چا سره غلط سلوک يا جُرم کول خو بيا هم غټه خبره ده۔ که تاسو سوچ کوئي چي تاسو ډير خراب نه ئي، نو خپل ځان ته دروغ مه وائي: مونږ ټولو ته ځان ډير ښه معلوم دي چي مونږ څومره ګناهګار يو او هيڅ څوک هم کامل نه دي[6]۔

جنت اغستلي نه شي

کيدي شي تاسو وائي: “ټيک ده زه يو کامل انسان نه يم، خو ما بيا هم ډيري نيکئ کړي دي”۔ منم چي په ژوند کي نيکئ کول ډيره غټه خبره ده[7]۔ خو: دغه نيک کارونه کول ستاسو ګناهونه نه شي ختمولي[8]۔ د جنت تلو له پاره مونږ دا نه شو کولي چي يو امتحان کي ډيري نمبري واخلو۔ له دغي کبله حضرت مسيح عليه سلام مونږ ته د دي کار کولو وينا کوي: په هغه ايمان راوړل، ځکه چي يواځي هغه مونږ له زمونږ د ګناهونو معافي راکولي شي[9]۔ 

اميد بيا هم شته

لوستل جاري اوساتئ، اوس هم اميد شته چي ستاسو د ګناهونو مسئله ختم شي[10]!

جاري اوساتئ: ژوند يو ځل ملاويږي

 

[1]

No one is holy like the Lord… (1 Samuel 2:2)

Exalt the LORD our God, and worship at His footstool – He is holy. (Psalm 99:5)

But the LORD of hosts shall be exalted in judgment, and God who is holy shall be hallowed in righteousness. (Isaiah 5:16)

For I am the LORD, your God, the Holy One of Israel, your Savior… (Isaiah 43:3)

Are You not from everlasting, o LORD my God, my Holy One? We shall not die. O LORD, You have appointed them for judgment; o Rock, You have marked them for correction. You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. (Habakkuk 1:12-13)

… that Holy One Who is to be born will be called the Son of God. (Luke 1:35)

… Holy, holy, holy, Lord God Almighty, Who was and is and is to come!” (Revelation 4:8)

[2]

But your iniquities have separated you from your God; and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. (Isaiah 59:2)

[3]

For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. (Romans 6:23)

Then, when desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it’s fullgrown, brings forth death. (James 1:15)

Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned – (Romans 5:12)

… so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. (Romans 5:21)

… the soul who sins shall die. (Ezekiel 18:4)

The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteous of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. (Ezekiel 18:20)

And you He made alive, who were dead in trespasses and sins (Ephesians 2:1)

[4]

All we like sheep have gone astray; we have turned, every one, to his own way;… (Isaiah 53:6a)

For there is not a just man on earth who does good and does not sin (Ecclesiastes 7:20)

… there is none who does good, no, not one. (Psalm 14:3 & 53:3)

Against You, You only, have I sinned, and done this evil in Your sight – that You may be found just when You speak, and blameless when You judge. (Psalm 51:4)

… for all have sinned and fall short of the glory of God (Romans 3:23)

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. (1 John 1:8)

[5]

Jesus said: “You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not murder’, and whoever murders will be in danger of the judgement.’ But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother ‘Raca! (= empty-headed) shall be in danger of the council. But whoever says ‘You fool!’ shall be in danger of hell fire. (Matthew 5:22)

You have heard that it was said to those of old ‘You shall not commit adultery’. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. (Matthew 5:27-28)

[6]

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. (1 John 1:8)

[7]

This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. (Titus 3:8)

[8]

For by grace you have been saved, through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. (Ephesians 2:8-9)

Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. But to him who does not work but believes on Him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. (Romans 4:4-5)

But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us… (Titus 3:5)

[9]

Then they said to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?” Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him Whom He sent.” (John 6:28-29)

… for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, Whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. (Romans 3:23-26)

[10]

For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. (Romans 6:23)