تګي ګلونه

تګي ګلونه

هر چا ته معلومه ده چي ګلونه ته اوبه پکار وي۔ کله کله مونږ، انسانان، هم داسي محسوسوو لکه چي تګي ګلونه يو۔

آيا ستاسو ژوند هم دغه شان دے ۔۔۔

  • لوئيدل۔۔۔
  • سکول او سبق وئيل او يا نه وئيل۔۔۔
  • د خپل ژوند د ميني لټون کول۔۔۔
  • که قسمت دار يو نه مينه راته ملاو شي۔۔۔
  • بيا مو بچي اوشي او د چا او نه شي۔۔۔
  • د شوه روز په ژوند کي مصروف وي او د بنده عمر سيوا کيږي۔۔۔
  • د ريټائر کيدو پوري کار کوي۔۔۔
  • په دغه عمر يا کور ناست وي يا سيل سپاټي کوي۔۔۔

۔۔۔ او بيا عمر ختم شي؟

کيدي شي ستاسو خپل ژوند دي نه لګ مختلف وي، او کيدي شي دغه شان وي، دا يواځي يو مثال دے۔

که ستاسو ژوند هر رنګه وي، خو تاسو به هم ژوند کي چري دا سوچ کړي وي: “ژوند کي بس هم دا هر څه دي؟۔۔۔

 

نا: ژوند کي نور هم څه شته!

مشهور فلسفي بليز پاسکل په خپل کتاب پينسيز کي ليکي:

“انسان چي هر وخت ارزومند او د امداد طلبګار دے، نو د دي خبري مقصد دا دي چي انسان يو وخت کي په حقيقي توګه ډير خوشحاله وو، خو اوس هغه د هغي خوشحالئي تش يو تصوير ښکاري۔ هغه کوشش کوي چي خپل چاپيرچل کو خوشحالئ اولټوي او دا تصوير پري ډک کړي، خو دا هر څه د هغه هيڅ امداد نه شي کولي، ځکه چي دا ولګه چرته هم په دي وړو وړو څيزونه نه ختميږي۔ د دي تصوير تکميل له پاره داسي رنګونه پکار دي چي هغه بيا چرته هم نه پيکه کيږي؛ او داسي صرف يو خداوند پاک پخپله کولي شي”۔

 

چي په نورو ساده ټکو کي اوايو: تاسو په خپل ژوند کي يواځي په دي حال حقيقي خوشحالي موندلي شئ کله چي تاسو خپل ژوند کي خداوند پاک له ځائي ورکړئ۔ کله چي تاسو خداوند پاک طرف ته رجوع اوکړئ نو هغه به هم ډير په مينه ستاسوژوند مکمل کړي۔۔

 

رنړي يخي اوبه

حضرت مسيح عليه سلام زمونږ د زړه دننه دي ارمان ته لوږه يا تنده وئيلي ده۔ هغه هر هغه بنده خپل ځان طرف ته بللے دے څوک چي په زړه دننه دغه تنده او لوږه لري[1]۔ او دا نه چي هغه به يواځي ستاسو دا تنده ماتوي او لوږه ختموي، بلکه هغه غواړي چي تاسو په مثل د هغه ژوندئ اوبو شئ کومي چي تاسو نورو خلقو له هم ورکولي شئ چي خپله تنده پري ماته کړي[2]۔ او تاسو ته معلومه ده: چي دا ژوندئ اوبه د هر چا له پاره بلکل ويړيا او بغير له پيسو دي[3]!

 

راځئ چي اوځو او د دي لټون اوکړو[4]!

جاري دے: خنړ يا رکاوټ

 

[1]

Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. (John 6:27)

And Jesus said to them “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.” (John 6:35)

… Jesus stood and cried out, saying, “If anyone thirsts, let him come to Me and drink. (John 7:37)

[2]

… whoever drinks of the water that I shall give him, will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. (John 4:14)

“He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.” (John 7:38

[3]

Ho! Everyone who thirsts, come to the waters; and you who have no money, come buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to Me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Incline your ear, and come to Me. Hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you… (Isaiah 55: 1-3)

[4]

… you will seek the LORD your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. (Deuteronomy 4:29)

And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart. (Jeremiah 29:13)

I love those who love Me, and those who seek me diligently will find Me. (Proverbs 8:17)

Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. (Matthew 7:7-8)

So as I say to you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. (Luke 11:9)

Seek the LORD while He may be found, Call upon Him while He is near. (Isaiah 55:6)